| | |

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA 

AYDINLATMA METNİ


Veri Sorumlusu: Or. Jin Özel Sağlık Hizm. Medikal San. Tic. Ltd. Şti. 

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla Or. Jin Özel Sağlık Hizm. Medikal San. Tic. Ltd. Şti. tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) ve ilgili mevzuat kapsamında KVKK’ nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’ nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’ nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. 


Kişisel Verilerinizin İşleme Amaçları 

Veri sorumlusu olarak Or. Jin Özel Sağlık Hizm. Medikal San. Tic. Ltd. Şti. tarafından kişisel verileriniz, kamu sağlığının korunması, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, koruyucu hekimlik sağlanması, sağlık hizmetlerinin yürütülmesi faaliyetlerinin yerine getirilmesi, ilgili mevzuatlar uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, randevu aldığınız takdirde randevunuza ilişkin size bilgi sağlanması, hastanenin iç işleyişini planlama ve yönetme, sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapılması, sağlık hizmetinin finansmanının sağlanması, faturalandırma yapılması, anlaşmalı kurumlarla ilişkinizin doğrulanması, hizmetlerimize ilişkin soru veya şikâyetlerinize yanıt verme, ilaç ve tıbbi cihaz temini, reklam-kampanya-promosyon süreçlerinin yürütülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması amacıyla verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak çağrı merkezi, santral, internet, mobil uygulamalar, fiziksel mekânlar ve benzeri kanallardan sözlü, görsel, yazılı ya da elektronik ortamda elde edilmektedir. 

Bu kapsamda sayılan amaçlar doğrultusunda elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere, adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, anne baba adınız, mesleğiniz, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyet bilginiz, cilt/aile/sıra no bilgileriniz, yükümlü kimlik numaranız, acil durumlarda aranacak yakınınızın telefon numarasına ait bilgiler, eşinizin adı-soyadı/mesleği/kan grubu/telefon numarası/mail adresi/adresine ait bilgileriniz, evlilik tarihiniz, araç plakanız, refakatçinize ait kişisel veriler, sevk bilgilerinize ait kişisel verileriniz ve ibraz ettiğiniz TC Kimlik Kartı ya da ehliyet fotokopiniz, adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresinize ait iletişim verileriniz, ödeme ve faturalandırmaya ilişkin finansal verileriniz(IBAN, Hesap numarası), laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene ve konsültasyon verileriniz, operasyon verileriniz, avuç içi, tetkik, tanı, tıbbi rapor bilgileriniz, kabul edilen kliniğiniz, kurum bilgileriniz, tedavi türünüz, aşı takip 

bilgileriniz, provizyon tarihiniz, takip/tedavi tipiniz, bağlanacak takibiniz, katılım payı muafiyet bilgileriniz, ilave ücret muafiyet durumunuz, dernek/vakıf/sendika üyeliğiniz, adli olay tutanağınız, zararlı alışkanlıklar bilginiz, kullanmış olduğunuz malzeme/ilaç bilgileriniz, izlem/sonuç/şikayet bilgileriniz, reçete bilgileriniz gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık ve cinsel hayata ilişkin verileriniz, hizmetlerimizi değerlendirmek amacı ile paylaştığınız yanıt ve yorumlarınız, hastanemizi ziyaretiniz sırasında giriş kapıları, bina dış cephesi, bina içi, acil servis, yemekhane, kafeterya, bekleme salonu, otopark, güvenlik kulübesi ve kat koridorlarında güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan kapalı devre kamera sistemi görüntü kaydınız, acil servis bankosu, hasta yatış/çıkış birimleri, hasta kabul bankoları, yoğun bakım bölümünde güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan kapalı devre sistemi ses kaydınız, sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz KVKK’nun 5 ve 6.madde hükümlerine uygun bir şekilde işlenebilecektir. 


Kişisel Verilerin Aktarılması 

Kişisel verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla; Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, adli makamlar, kolluk kuvvetleri, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler, özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik, hayat sigortası ve benzeri), faturalandırmanızın çalıştığınız kuruma yapılacak olması durumunda kurumunuz ile, çalışmakta olduğumuz avukatlar, danışmanlar, denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız, yetki verdiğimiz kanuni temsilciler ve üçüncü kişiler ile, tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde bulunan laboratuvarlar, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar, sevk edilmeniz gerektiğinde ilgili sağlık kuruluşu ile, yetki vermiş olduğunuz temsilciler ile paylaşılabilecektir. 


Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak verilen hizmetin niteliğine bağlı şekilde çağrı merkezi, santral, internet, fiziksel mekânlar ve benzeri kanallardan sözlü, görsel, yazılı ya da elektronik ortamda elde edilmektedir. Ayrıca 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun 6. maddesinin 3. fıkrasına göre sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının 

planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. 


Veri Güvenliği 

6698 sayılı kanunun 12. maddesine göre; veri sorumlusu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır. Kişisel verileriniz teknik ve idari tedbirlerle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlardan faydalanılarak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kişisel verileriniz işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolmasının ardından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 


Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanuna Göre Haklarınız 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesine yer alan hükümler çerçevesinde; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin veya kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır. 

Yukarıda belirtilen hakların kullanılmasına ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe göre Or. Jin Özel Sağlık Hizm. Medikal San. Tic. Ltd. Şti.’nin Karşıyaka Mah. 906.sk No:5 Altınordu/ORDU adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.