| | |

HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI

Hasta Hakları ve Sorumlulukları

Hasta Hakları
 
 1) Hizmetlerden Yararlanma Hakkı
Sağlık hizmeti alan hastalar, hasta yakınları hastanemize başvuran her birey, kültürel din, dil ırk veya mezhep ayrımı yapılmaksızın, sosyal değerlere saygılı, onur güvenlik ve huzuru koruyan rahat bir ortamda tüm hizmetlerimizden yararlanma hakkına sahiptir.
Hastalarımız hastanemizin sunduğu tanı ve tedavi imkânlarını ve hizmetlere nasıl ulaşacağı konusunda bilgilendirme hakkına sahiptir.
2) Bilgilendirme ve Onay Hakkı
Hastalarımız;
Kendileri veya yasal temsilcileri kanalı ile önerilen tıbbi girişimleri ve
Her bir girişimin potansiyel risk veya yararlarını,
Önerilen girişimlerin alternatiflerini,
Tedavisiz kalmanın sonucunda, gelişebilecek komplikasyonları, sağlık durumları konusunda anlayabileceği dil ve yöntemle tam bilgi alma hakkına sahiptir
Hastalarımız talebini yazılı olarak bildirdikleri takdirde, tüm tıbbi kayıt işlemlerinin yazılı bir kopyasını alma hakkına sahiptir.
Hastalarımız hastalığı ile ilgili ciddi yan etki riski, ölüm riski, nekahat ile ilgili problemler, tedavi sonucu gibi konularda bilgilendirme yapıldıktan sonra uygulanacak tedaviye karar verme veya reddetme hakkına sahiptir.
Hastalarımız bu hakkı kullandığı takdirde, yapılacak işlemlere 'onay verdiğini' kabul etmiş sayılır.
Önerilen tedaviyi reddeden hastalar kurumun diğer bakım ve tedavi imkânlarından yoksun bırakılmaz.
Hastalarımız, şikâyetçi olduğu hastalığın doğru değerlendirilmesi ve tedavisi konusunda bilgi alma hakkına sahiptir.
Hastalarımızın ve ailelerinin (yakınlarının)organ ve diğer dokuları bağışlama konusunda bilgi alma hakları vardır.
Hastalarımız hastane misyonu hakkında açıkça bilgi alma hakkına sahiptir.
3) Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme Hakkı
Hastalarımız kendi tedavilerinden sorumlu doktor, hemşire ve diğer sağlık personelinin kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenme, seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.
4) Kurum ve Kuruluşu Seçme ve Değiştirme Hakkı
Hastalarımız bağlı olduğu mevzuatın ön gördüğü usul ve şartlara uyulmak kaydı ile sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve değerlendirme hakkına sahiptir.
5) Tedaviyi Reddetme ve Durdurma Hakkı
Kanunen zorunlu haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmasının yansıra hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetme veya durdurmasını isteme hakkına sahiptir.
6) Mahremiyet (Gizlilik) Hakkı
Hastalarımızın tüm tedavi sürecinde mahremiyete uygun bir ortamda hizmet alma hakkına sahiptir.
Hastanemize başvuran tüm bireylerin sağlık durumu, tıbbi durumu ve kişiye özel tüm bilgiler ölümünden sonra bile gizli kalacak biçimde korunur. Hastaya ait bu bilgiler hastanın açık izni veya mahkeme kararı üzerine açıklanabilir.
7) Saygı Gösterme Hakkı
Hastalarımızın her zaman ve her türlü şartlarda kişisel itibarı korunarak, saygılı, şev katli ve güler yüzlü bir ortamda tetkik yaptırma ve tedavi olma hakkına sahiptir.
8) Konsültasyon (İkinci Görüşme) İsteme Hakkı
Hastalarımız tanı ve tedavi konusunda konsültan hekim çağırma hakkına sahiptir. Konsültan hekim tedavisini önerir ancak hastanın birinci hekimi işleme onay verir.
9) Dini Vecibeleri Yerine Getirme Hakkı
Hastalarımız tedaviye engel olmadığı sürece dini farklılık gözetmeksizin dini vecibelerini serbestçe yerine getirme hakkına sahiptir.
10) Güvenlik Hakkı
Herkesin sağlık kurumunda güvenlik içinde olma ve bunu isteme hakkı vardır.
Hastaların, ziyaretçi ve refakatçi gibi yakınlarının can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlanması için gerekli önlemler hastanemiz tarafından alınmaktadır.
Hastanemizde çocuklar, engelli bireyler ve yaşlılar (yalnız, bakıma muhtaç, refakatçisi olmayan)için uygun koruma önlemleri alınmıştır.
11) Refakatçi ve Ziyaretçi Bulundurma Hakkı
Hastalarımız, hastanemiz tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde ziyaretçi kabul etmek ve refakatçi bulundurma hakkına sahiptir.
12) Şikayet, Görüş ve Öneri Bildirme Hakkı
Hasta ve hasta ailesi, hasta haklarının ihlali halinde hastanemizde şikâyet mekanizmasının başlatılması, gözden geçilmesi, sonuçlandırılması ve sonucundan haberdar edilme hakkına sahiptir.
13) Sağlık Kuruluşu Kural ve Uygulamaları
Hastalarımız kendilerine uygulanacak hastane kural ve uygulamaları konusunda bilgi edinme hakkına sahiptir.
14) Tetkik ve Tedavi Bedelleri
Hastalarımız tedavi öncesinde, tedavi hizmet bedellerini öğrenme ve daha sonra aldıkları hizmet karşılığında ödediği bedellerin fişini / faturasını isteme ve alma hakkına sahiptir.

Hasta Sorumlulukları
 
 1) Bilgi Verme
Hastamız, tıbbı hizmet vermekle görevli doktor ve hemşirelere sağlık durumuyla ilgili tam ve doğru bilgi vermekle yükümlüdür.
2) Önerilere Uyma
Hastamız tedavisinden sorumlu doktor tarafından önerilen tedavi planına uymakla ve doktorun talimatları doğrultusunda ilgili sağlık personelinin bakım planının yerine getirmesini kabullenmekle de yükümlüdür.
3) Plananlanan Tedaviyi Reddetme
Hastamız doktoru tarafından planlanan tedaviyi reddetmekle doğacak sonuçlardan kendi sorumludur.
4) Sağlık Kuruluşu Kurallarına Uyma
Hastalarımız, sağlık kuruluşumuzun kural ve uygulamalarına uymak ile sorumludur.
5) Saygı Gösterme
Hastalarımız, sağlık kuruluşu içersinde bulunan hasta ve yakınlarını tehlikeye sokan gürültü, ziyaretçi, duman gibi rahatsızlık verici durumlarda hastanenin alacağı tedbir ve kurallara uygun davranmakla sorumludur.
6) Enfeksiyon Kontrol
Hasta ve yakınlarımız enfeksiyon hastalıklarının yayılmaması için kendilerine önerilen tüm önlemler konusunda hassas davranmak ile sorumludur.
7) Ödeme Sorumluluğu
Hastalarımız tetkik ve tedavi giderlerini ödemek ile sorumludur. Demirbaş ve sarf malzemelerine kasıtlı olarak zarar veren hasta ve yakınlarımızın bunu ödeme sorumluğu vardır.
8) Hasta Ziyaretçisi
Hastalarımızın aynı anda mümkün olduğunca az ziyaretçi kabul etmesi, ziyaretçilerin yiyecek, içecek getirmemesi, başka hastalara ait eşyaları kullanmaması, hastane ziyaret saatlerine uyması sorumluluğu vardır.